Hvis du har fundet en freelancer på Worksome, skal du blot acceptere vedkommendes bud for at få kontrakten på plads. På samme tid får de resterende freelancer besked om, at jobbet er besat.  


Hvis projektet er blevet lukket ned eller du ikke fandt den rette freelancer på Worksome, så kan du nemt lukke jobbet ned direkte fra din forside. Se videoen oven for eller læs guiden step for step her:

1.  Klik på pilen ved siden af rediger job for at folde menuen ud

2. Vælg fjern job 

3. Tilknyt en besked til de freelancere, der har budt

Jobbet er nu lukket. Du kan altid gendanne jobbet og dialogerne, hvis det bliver aktuelt igen. 

Did this answer your question?